21.12.2017

Til alle jeg kender, og også alle jeg ikke kender, med ønske om en glædelig Jul og et godt nytår.

En særlig hilsen og tak sender jeg, til dem der har støttet mig praktisk som emotionelt i min kamp mod Naturstyrelsen og Danmarks Naturfrednings rigide domme. De mest vanvittige afgørelser er blevet afsløret over hele landet. Håber, vi, først i det nye år, kan nå et tåleligt kompromis til hjælp for Naturen, men også for de mennesker der har lidt så meget.

Og nyd så lige ham her:

https://www.youtube.com/watch?v=alzADE8BLzg

Kærlig hilsen.

Allan Tjørnemark

8.12.2017:

Ida Auken og Maria Reumert Gjerding indkalder nu Esben Lunde Larsen til et nyt samråd om landbrugspakken. Disse 2 er Folketingets største tidsrøvere, og i ledtog med DN med alle deres skræmme kampagner

To af Folketingets såkaldte 'Café prinsesser' i aktion: "Det har Århus Universitet slet ikke forstand på."

Esben Lunde og blå blok til Ida Auken: Din kritik er galt afmarcheret

Af Esben Lunde Larsen, Pia Adelsteen, Lise Bech, Karina Due, Erling Bonnesen, Anni Matthisen, Carsten Bach og Mette Abildgaard

Hhv. miljø- og fødevareminister, miljøordfører for DF, fødevareordfører for DF, dyrevelfærdsordfører for DF, miljøordfører for V, naturordfører for V, miljøordfører for LA og miljøordfører for K

 

4. december 2017 Udsættelse til 1. februar 2018 (svar fra Kyst):

Kære Allan

Tak for din e-mail. Jeg noterer mig, at I har indsendt oplysninger, som I vurderer burde få betydning for sagens udfald.

I den forbindelse vil jeg gerne imødekomme jeres ønske om at udsætte fristen for fjernelse indtil videre til 1. februar næste år, så vi har mulighed for nærmere at forholde os til jeres oplysninger.

Skulle det blive nødvendigt med yderligere fristforlængelse vil vi konkret kunne aftale dette.

21. november 2017 Kritik af afgørelse:

Vi er kommet frem til, at der er væsentlige nye oplysninger, at der har været store direkte fejl fra NST’s første afgørelse og senest fra Kystdirektoratets sagsbehandling.

Kystdirektoratet har åbenlyst ikke set på hele sagen samlet, på trods af at den ligger hos jer. Nye planer om etablering af Bed & Breakfast er sendt til X hhv. 24.10.17 og 3.11.17. Dette er der åbenbart ikke taget højde for i afgørelsen. Der er cvr.nr. på landbrug, gårdbutik og turisterhverv på matriklen.

Ejendommen er omfattet af § 65b, stk. 3, nr. 7 og L 191 for små øer, som giver mulighed for lempeligere regler for at indrette og drive erhverv for turismen.

NST og Kystdirektoratet har desuden tilsidesat:

Luftfoto 2008 og 2002 fra Miljøministeriet der viser et haveareal (græsplæne), på det sted, hvor terrassen er anlagt, samt indtegnede ”havelinjer”, hvis rigtighed er bekræftet af Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet har ikke været i dialog med os om, hvilke muligheder vi har for at lovliggøre terrassen til turismeerhverv. De har heller ikke vejledt os til fremlæggelse af yderligere beviser på, at terrassen rent faktisk er anlagt på havearealet. Dialogen mangler!

 

Vi henviser til X, hvor der i 2017 bl.a. er givet dispensation til en terrasse på 76 m2. Denne terrasse ligger beviseligt på ”driftsjord” og ikke på et haveareal, som vores terrasse gør.

 

Vi ønsker samme fair sagsafgørelse, som X i henhold til Kystdirektoratets ”praksis” i sine afgørelser:

14. november 2017:

Når noget man holder rigtig meget af, bliver taget fra en, så bliver man trist til mode.

 

Min terrasse, som jeg har bygget så at sige med mit hjerteblod, er endnu en gang dømt ulovlig. Som en allersidste mulighed er der tilstået mig en klagefrist på fire uger. Fristen udløber d. 6. december og koster 1800 kroner at indgive. Ellers skal terrassen fjernes hurtigst muligt. Hvad skal man tro på?

Jeg ønsker alle en god jul.

8. november 2017:

Afgørelse

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om genoptagelse af afgørelse meddelt efter af naturbeskyttelseslovens1 § 65, stk. 1 jf. § 15, videreført i § 65b stk. 1.

Du kan klage over afgørelsen se nærmere i ”Klagevejledning” nedenstående.

Det bemærkes, at fristen for fjernelse af terrassen, 1. februar 2016, er overskredet. Terrassen skal således fjernes snarest, ellers kan Kystdirektoratet indgive politianmeldelse jf. påbuddet.

7. februar 2017:

Naturstyrelsen meddelte den 26. marts 2015 afslag på din ansøgning om lovliggørende dispensation til bibeholdelse af en hævet træterrasse etableret nordøst for ejendommens driftsbygning og uden tilknytning til boligen. Styrelsen påbød terrassen fjernet i sin helhed. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 2. juni 2015 afgørelsen, og du udbad dig udsættelse af fristen for fjernelse.

 

Naturstyrelsen imødekom din anmodning og fastsatte en frist til den 1. februar 2016. Fristen er nu længe overskredet og terrassen ses på luftfotos optaget over ejendommen i sommeren 2016, altså efter fristen for fjernelse.

Direktoratet skal i den forbindelse anmode om, at du melder tilbage hertil med besked om hvorvidt påbuddet er efterkommet. Hvis det mod forventning ikke er sket, vil sagen uden yderligere varsel nu overgå til politiet til strafferetlig efterforskning, som oplyst i Naturstyrelsens afgørelse og påbud af 26. marts 2015.

22.juni 2016

Udover terrassesagen har vi en sag med et støjhegn, som vi først fik skriftlig tilladelse til af kommunen, men som så blev trukket tilbage, da en anden jurist kom tilbage i sit job i kommunen efter et års barsel. Den ansøgning blev lynhurtigt sendt videre af Vordingborg Kommune til Kystdirektoratet/Naturstyrelsen, hvor den stadig ligger.

8. januar 2016.

Ejendomsretten er en finurlig størrelse:

Eller, Retten til en Ejendom, er jo ret elementært, og så alligevel ikke. Man har en ejendom. Lad det være en bil, et hus en antikvitet, eller hvad ved jeg, så er det ens ejendom. Men så enkelt er det ikke. Når det politiske system kommer ind over, så kommer der også en skattemæssig værdi ind over. Har man værdifulde malerier, antikviteter, obligationer, ejendomme med herlighedsværdi eller hvad ved jeg, som kan beskattes, så bliver de det. I princippet er der ikke noget i vejen med det, lad de bredeste skuldre bidrage til afhjælpning af de tungeste byrder.

For nogle år siden forklarede en god ven ’Ejendomsretteen’ for mig: Det er kun noget du har, så længe alle andre respekterer, at du har den!

Under anden verdenskrig måtte mange Polske jøder erkende, at ikke bare deres ejedomme, men også deres værdier, og deres liv blev taget fra dem. Det gav nogle frygtelig forviklinger for dem, det lykkedes at flygte, og efter krigen vende tilbage. Andre havde overtaget deres ejendomme. Og ikke nok med det, men fra tidligere krige havde andre overtaget det, som var overtaget af andre, som derefter var blevet fordrevet. Et juridisk puslespil som rækker mange generationer frem.

Nu står vi med en Stevns Klint som det lykkedes at frede. Det betyder vel i al sin enkehed, at det nu er nogle andre der bestemmer over jorden bag klinten. Altså at ejendomsretten er overgået til nogle andre. Det er en tvangsadministration som er foregået på demokratisk vis. Med én stemmes flerrtal i Faxe kommune. Sådan er demokratiet. Jeg håber blot, at lodsejerne har fået en fair pris, for den landbrugsjord de tvunget skal afstå, og som ikke længere kan indgå i deres skattepligtige indkomst. Ellers kan det vel nærmest betegnes som tyveri ved højlys dag.

Hvordan ville du føle det, hvis DU var lodsejer på klinten gennem generationer, havde betalt ejendomsskat, indkomstskat og senest også herlighedsværdi, fordi andre tillagde din ejendom en speciel værdi, som du ikke kunne omsætte til indkomst? For derefter at se det hele blive taget fra dig. I lovens navn.

 

Ytringsfriheden og ejendomsretten er ukrænkelig, (2): AT 22.01.2016

Ja, og så alligevel ikke helt. En sådan frihed og ret har du kun i kraft af, at alle andre respekterer, at du har den ret. Der er eksempler nok ude i Verden, på at begge dele bliver trådt under fode. Heldigvis bor vi i Danmark i et demokratisk land baseret på den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. Så hos os er der da ingen, der tager dine erhvervede rettigheder fra dig, vel?

Nåh, der er måske noget om ekspropriationer. Men det tjener jo almenvældet. Og samfundet ville jo gå helt i stå, hvis vi ikke kunne fortsætte med udbygning af moderne transport og kommunikationslinjer. Og så er der jo også den meget væsentlige ting, at borgerne her kontaktes personligt, og får en erstatning for graden af indgrebet.

Men sådan er det IKKE, når vi taler om retssikkerhed og ejendomsret inden for Strandbeskyttelseslinjen!

Denne lov blev vedtaget i folketinget omkring år 2000, og fungerede de første måske 8 år, uden at ret mange andre end de ansatte der skulle administrere loven, samt nogle naturfolk som bare var begejstrede, og så nogle få andre, som bemærkede hvad der egentlig skete. Ingen af de ca. 60.000 ejendomme (måske 200.000 personer) der direkte blev berørt, blev hørt i sagen. Erstatning for tab af ejendomsret er der mig bekendt aldrig blevet tale om. Ingen ejendomsmæglere og få kommuner behandlede emnet og alt gik stort set, som man plejede de første år. Kun nogle få fik i starten ørerne i maskinen, og fik påbud om at retablere ændringer på deres ejendom som højbed, beplantning, terrasse, legeplads. Alt fra petitesser til hundredtusindvis af kroner, uden erstatning.

Jamen, hvad er problemet? Man har jo heller ikke frataget ejendomsretten fra nogen. Alle bor jo stadig, hvor de hele tiden har boet, samme matrikler, arealer m.v.

Jo, PROBLEMET er bare at vi, der bor inden for den nye strandbeskyttelseslinje, er sat under ADMINISTRATION, og skal have ALT godkendt af den overnationale, selvpromoverende Naturstyrelse, som har påtaget sig både en lovgivende og udøvende magt, som end ikke folketinget kan gøre noget ved, før de vedtager en ny lov. Intet må ændres, bygges, flyttes eller indhegnes uden at der er gives DISPENSATION. Hvilket der kun bliver givet i meget sjældne tilfælde, da loven skal tolkes meget RESTRIKTIVT, siger de i NST. Med en sagsbehandlingstid og et offentligt omkostningsniveau der er eksorbitant højt, har den lille grundejer ingen jordisk chance.

Når Naturstyrelsen på denne måde fratager én råderetten over egen ejendom, uden nogen form for advis eller kompensation, så svarer det fuldstændig til, at ejendommen er blevet besat af en fremmed magt, og vi kun bor til leje, men med krav om store afgifter og forhøjede ejendomsskatter.

Hvordan pokker er det lykkedes for så få, at snyde så mange for så meget? Jeg fatter det ikke, men håber på at fornuften sejrer meget snart.

Mvh Allan

5. oktober 2015:

Vedr. anmodning om udsættelse af frist i sagen om lovliggørelse af terrassen på ejendommen matr.nr.21 h Bogø By, Bogø, beliggende Grønsundvej 616 i Vordingborg Kommune.

I forlængelse af din e-mail til Naturstyrelsen af 25. september 2015 samt din email til Naturstyrelsens direktør Hanne Kristensen af 5. oktober 2015 imødekommer Naturstyrelsen din anmodning om udsættelse af fristen for lovliggørelse af terrassen på ovennævnte ejendom.

Fristen udsættes hermed til 1. februar 2016, som du har anmodet om.

 

5. oktober 2015:

I lyset af de seneste mange udmeldinger om Naturstyrelsens rigide afgørelser anmoder jeg høfligt og anstændigt, om at min ansøgning om udsættelse af terminen for fjernelse af min terrasse tages op til hastebehandling. Efter min bedste overbevisning vil den rigtigste løsning for alle parter være, at jeg bevilges en udsættelse, til folketinget har behandlet et kommende lovforslag om handlerammerne indenfor folks private haver. Min terrasse-sag er ved at blive lidt for kendt, og jeg så helst, at jeg kunne afblæse/udsætte nedtagningen næste søndag, så der kunne falde ro om sagen.

Jeg har ikke tænkt mig at blive kriminel for en terrasses skyld. Derfor vil den blive fjernet som påbudt næste søndag d. 11. oktober som det fremgår af nedenstående mailindkaldelse, sendt til gode venner der vil hjælpe mig med nedtagningen, hvis ikke andet udmeldes.

Jeg bliver bare så bitter, ærgerlig og forarget over at det skulle komme så vidt.